Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssats för begravningsavgift för 2018

Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssats för begravningsavgift för 2018, KAMFS 2017:1

beslutade den 30 november 2017.

Med stöd av 2 § förordningen (1999:729) om begravningsavgift fastställer Kammarkollegiet avgiftssatsen för 2018 till 0,242 kr.
__________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

Gunnar Larsson     Ulf Rehnberg

__________

Utkom från trycket den 4 december 2017
ISSN 1402-5345 (tryck)
ISSN 1654-9325 (pdf)
Utgivare: Elisabeth Hammar, Kammarkollegiet

18 december 2017